นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
 
 คติพจน์
 “ซื่อสัตย์ในคุณธรรม เข้มแข็งในหน้าที่”

 

ปรัชญา 
"ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม" 
 
 
  วิสัยทัศน์ (Vision)
 “ภายในปี พ.ศ.2564 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาชาติ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทยและมีคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 
อัตลักษณ์ครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
 “เป็นครูจิตอาสา รัก เมตตา รับผิดชอบรอบรู้”
 
เอกลักษณ์สถานศึกษา
“แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรมตามวิถีคริสต์”

 
อัตลักษณ์ของนักเรียน
รัก เมตตา  ใฝ่ศึกษา  จรรยางาม 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.mht.ac.th