นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
 
 
พันธกิจ (Mission)
 
  • ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทัษะที่จำเป็น ตามมาตรฐานการศึกษา
  • ส่งเสริมปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา
  • พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
  • ส่งเสริม พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  • ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยสอดคล้องกับจิตตารมณ์แห่งความรักและการรับใช้
  • ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 
เป้าประสงค์หลัก (Goal)
 

   เป้าประสงค์หลัก เป็นผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามพันธกิจ เป็นผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวังจะให้เกิดการบรรลุในอนาคต ประกอบด้วย

    ๑. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
    ๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะกิจสังคม
    ๓. โรงเรียนมีะรบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู็
    ๔. ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    ๕. ครูและผู้เรียนใช้ชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงรู้จักประมาณตน มีเหตุผล มีความรอบคอบ มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต

    ๖.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความภูมิใจและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างหลากหลายบนพื้นฐานของความเป็นไทย

    ๗.โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.mht.ac.th