นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
    ๑.๒ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปัจจุบันบริหารงานโดย คุณพ่อเปโตรโกวิทย์ เจริญพงศ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงกิตติคุณ   เสมามอญ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการนายบุญจันทร์   ราชซุยแสน
ชื่อภาษาไทย   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษษบ้านน้อยสามเหลี่ยม

ชื่อภาษาอังกฤษ   Holy Redeemer School Bannoi Samliam

อักษรย่อภาษาไทย   ม.ถ.น.

อักษรย่อภาษาอังกฤษ   M.H.N.

เปิดการสอนประเภท   สามัญศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 
ตั้งอยู่   :เลขที่ ๑๖๔/๕ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๓๙๘๒๐

พื้นที่ทั้งหมด   : ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา

โทรศัพท์    :๐๔๓-๒๓๙๘๒๐

โทรสาร     :๐๔๓-๒๓๙๘๒๐

E-mail : mhtkhonkaen@gmail.com www.mht.ac.th

ตราประจำโรงเรียน


ตราประจำโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมเป็นรูปโล่ คือ สิ่งที่ป้องกันความชั่วร้ายและภัยอันตรายต่างๆ ภายในโล่มีกางเขน (ที่มีรัศมีทอแสง ๑๒ เส้น) หมายถึง องค์พระมหาไถ่ ภาษาลาติน "AD ASTRA" หมายถึง "ไปให้ถึงดวงดาว" หรือ ไปให้ถึงคุณธรรม ๕ ประการ

ดาว ๕ ดวง หมายถึง คุณธรรม ๕ ประการ คือ

ดาวดวงที่ ๑ หมายถึงความซื่อสัตย์:ไว้วางใจได้ ซื่อตรงและปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีสม่ำเสมอ

ดาวดวงที่ ๒ หมายถึงความขยันหมั่นเพียร:มีความรับผิดชอบในการปฏบัติหน้าที่

ดาวดวงที่ ๓ หมายถึงความอดทน:ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความยากลำบากใดๆทั้งสิ้น

ดาวดวงที่ ๔ หมายถึงความรัก:การให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

ดาวดวงที่ ๕ หมายถึงความรักสามัคคี:ความเป็นหนึ่งเดียวกันความแตกต่างทุกสถานการณ์

 
 
 สีประจำโรงเรียน
 สี แดง หมายถึง ความเสียสละ และเข้มแข็ง
 สี ขาว หมายถึง ความรักที่บริสุทธิ์ต่อเพื่อน มนุษย์และความจริงใจ
 
 
เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ
 
 
สีประจำโรงเรียน “สีแดง สีขาว ”
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.mht.ac.th